วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564

จังหวัดสุรินทร์ มอบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA

 

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ได้รับเกียรติจาก นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  เป็นประธานในพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยAmazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสุรินทร์ ที่ผ่านมาตรฐาน  จำนวน 57 ราย            นายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  กล่าวว่า  จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก และนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน  จากวิกฤตการณ์ดังกล่าว รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยวโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสาธารณสุขเป็นหลัก และพิจารณาปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสามารถเดินทางได้มากขึ้น เมื่อมีมาตรการผ่อนปรน
จังหวัดสุรินทร์ และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ ได้นำมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) เข้ามาเป็นปัจจัยขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อผลักดันให้ความรู้ความเข้าใจเข้าถึงแหล่งข้อมูลพร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้ตระหนักถึงความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA  เพื่อผู้ประกอบการได้ปรับปรุงสินค้าและบริการ ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค และเพื่อป้องกันลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางท่องเที่ยวและเข้าใช้บริการด้านสินค้าและการบริการทางการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์  อันจะกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของจังหวัดสุรินทร์ เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร กิจกรรมทางการท่องเที่ยวต่าง ๆ มากขึ้น และเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับนักท่องเที่ยว จึงเชิญชวนเพื่อน ๆ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ได้สมัครเข้าร่วมมาตรฐาน SHA มากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ในโอกาสเปิดการท่องเที่ยวมายังจังหวัดสุรินทร์ ต่อไปนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA)  เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 


มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปรับปรุงสินค้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค    COVID-19  ทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีประสบการณ์   การท่องเที่ยว ที่ดี มีความสุขและมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค

โดย ททท. เป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ SHA โดยมีการระบุหมายเลขให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลตราสัญลักษณ์ SHA เป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อนักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยว ดังนั้นรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA จะได้รับการเผยแพร่ผ่าน www.tourismthailand.org/thailandSHA และผ่านช่องทางต่างๆ
การดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างประเทศ ผู้มาใช้บริการหลังสถานการณ์โควิด -19 สำหรับ 10 กิจการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ 

1 ประเภทภัตตาคาร / ร้านอาหาร

2 ประเภทโรงแรม / ที่พัก และสถานที่จัดประชุม

3 ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยว

4 ประเภทยานพาหนะ

5 ประเภทบริษัทนำเที่ยว

6 ประเภทสุขภาพ และความงาม

7 ประเภทห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้า

8 ประเภทกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว

9 ประเภทโรงละคร โรงมหรสพ และการจัดกิจกรรม

10 ประเภทร้านค้าของที่ระลึก และร้านค้าอื่น

โดย ททท. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการออกตราสัญลักษณ์ SHA ให้กับผู้ผ่านเกณฑ์ จากคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ วันที่ 14 กันยายน 2564  ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ10 กิจการด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดสุรินทร์ที่ผ่านการตรวจมาตรฐาน SHA จำนวน 57 . ราย

 
สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.thailandsha.com/

หรือ สอบถามเจ้าหน้าที่ ททท.สำนักงานสุรินทร์  ได้ที่

โทร 044514447-8 หรือ face book ททท.สำนักงานสุรินทร์


รับชมบรรยากาศ สด ได้ที่นี่ 

https://www.facebook.com/tatsurin/videos/376552220612615

 

อัครเดชา ฮวดคันทะ ภาพ/ข่าว  รายงาน