วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผลผลิตใหม่ ภายใต้โครงการ “ สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์”

             เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา นางสาวนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ร่วมกับนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ ปากท้อง ต้องรู้ เตรียมออกอากาศทางโทรทัศน์ ช่อง 8 จำนวน 2 แห่ง คือ

         แห่งแรก คือ ผลิตภัณฑ์พืชผักอินทรีย์ “ผักเมืองช้าง” แปลงนายสุวิทย์ วิเศษวงษา บ้านน้อยแสนสุข ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รวมพื้นที่ 17 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่นาปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรผสมผสาน เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง และยังเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตรที่ปลอดสารเคมี และยังสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองเฉลี่ยเดือนละ 23,000 บาท

 

 ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรดยกองอำนวยการรักษาโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สนัสนับสนุนงบประมาณดำเนินการโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน มีกิจกรรมด้านการเกษตร ดังนี้

1. ปลูกหมาก พื้นที่ 4 ไร่ จำนวน 25,000 ต้น มะพร้าว 50 ต้น กล้วยน้ำว้า 1,300 กอ

2. ข้าว 6 ไร่ 

3. ไม้ยืนต้น(ยางนา) 1 ไร่ 2 งาน

4. พืชผักสวนครัว 2 งาน ชนิดพืช พริก มะเขือ โหระพา แมงลัก ผักชี ต้นหอม เป็นต้น 

5. สระน้ำ 1 ไร่ เลี้ยงปลาหมอชุมพร ปลาดุก และกบ

6. เข้าร่วมโครงการ โคก หนอง นา จำนวน 3 ไร่ พื้นพักสวนครัวของนายสุวิทย์ วิเศษวงษา เป็นพืชผักสวนครัว ปลูกหมุนเวียนทั้งปี ที่ตรงความต้องการของตลาด 
ส่วนแห่งที่สอง คือ ผลิตภัณฑ์ผลไม้ “ทุเรียนเมืองช้าง” แปลงนายสงวน-นางแสงจันทร์ ศาลางาม บ้านโนนทอง ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง มีพื้นที่ทั้งหมด 3 แปลง รวม 58 ไร่ ทุเรียนให้ผลผลิตแล้วประมาณ 220 ลูก จำหน่ายราคากิโลกรัมละ 170 บาท ประมาณการรายได้จากการจำหน่ายทุเรียนในปี พ.ศ.2564 เป็นเงิน 112,000 บาท
ลักษณะเด่นของทุเรียนเมืองช้าง คือ 

1. เนื้อทุเรียน มีสีขาวนวลเหมือนงาช้าง ซึ่งแตกต่างจากทุเรียนจากที่อื่น

2. มีความกรอบนอกนุ่มใน หวานละมุนลิ้น 

3. กลิ่นไม่แรงมาก ใครที่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียน สามารถทาน

3.ราคาไม่แพง 

นอกจากทุเรียนแล้วยังมีผลไม้มากมายเช่น อินทผลัม มะไฟ อะโวคาโด น้อยหน่า และผักผลไม้มากมายหลายชนิด 


ผลผลิตทางการเกษตรจังหวัดสุรินทร์ เป็นผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ และเป็นการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ อยากเชิญนักท่องเที่ยวมาสัมผัสการท่องเที่ยววิถีเกษตร ณ จังหวัดสุรินทร์


              ทั้งนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์ การขับเคลื่อนโครงการ “สุรินทร์รุ่งเรือง สู่เมืองเกษตรอินทรีย์” ในกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดสุรินทร์ เพื่อสร้างกลไกตลาดเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่เกษตรกร โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์